Registrace do knihovny
  Souhlasím s mou registrací do knihovního systému CSCS Bristol CIC

  Výpůjční řád knihovny

  Způsoby půjčování
  - Knihy je možné si půjčit v čase sobotní školy nebo v době otevření centra Stonožka
  - Uživatel knihovny si může půjčit nejvýše 2 knihy najednou.
  - Knihy je možné si rezervovat v knihovním rezervačním systému školy.

  Souhlasím

  Výpůjční lhůta
  - Knihy se půjčují na dobu maximálně jednoho měsíce.
  - Po předchozí včasné domluvě, je možné výpůjční dobu prodloužit, pokud není kniha v rezervaci.

  Souhlasím

  Vrácení půjčeného dokumentu, ručení uživatele za půjčený dokument
  - Knihy je možné vrátit v čase sobotní školy nebo v době otevření centra Stonožka.
  - Uživatel nesmí půjčovat vypůjčený dokument dalším osobám a ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

  Souhlasím

  Pořádková opatření
  - Uživatel je povinen zacházet s vypůjčenými knihami a časopisy šetrně
  - Nevrátí-li uživatel vypůjčené knihy včas, knihovna mu účtuje poplatek z prodlení (£2)
  - Povinnost platit poplatek z prodlení nastává následující den po uplynutí měsíční lhůty.
  - Za ztracenou nebo poškozenou knihu je požadována náhrada: Poškozená kniha £5 , Ztracená kniha £10
  - Porušování knihovního řádu má za následek, že uživateli bude zrušena registrace a nebudou mu nadále poskytovány knihovní služby.

  Souhlasím